Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN


BUYSEN V.O.F.
Handelend onder de namen BUYSEN DE GEZONDHEIDSWINKEL, BUYSEN.COM
Rijksweg centrum 103
6161 ED  Geleen
046-4759003
Bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00u en zaterdag van 9.00-17.00u
kvk: 14009052
BTW NL805855166B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.


1. TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijking betrekking hebben.


2. AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
2. In geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons. Komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 8 dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.


3. PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. gelden voor levering af ons bedrijf en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en tevens exclusief eventuele montagekosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.


4. LEVERING EN RISICO

1. Het staat ons ten alle tijden vrij om zonder opgaaf van redenen een geplaatste bestelling te annuleren.
2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.
3. De afnemer draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de afnemer verricht door ons of in onze opdracht.


5. AFNAMEPLICHT

1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijk medewerking te verlenen daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.
3. Al onze kosten voortvloeiend uit afnameweigering komen voor rekening van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag gereinteerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.


6. RECLAME

1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd dan gelden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
2. Andere reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd door de afnemer bij ons te zijn ingediend.
3. Geringe in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.
4. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
5. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.


6. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUKTEN

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de volledige ontvangst van de terugzending van de producten in ongeschonden staat, terugbetalen. Bij beschadigingen worden er kosten van de terugbetaling afgetrokken.

8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. die door de ondernemer speciaal voor de consument besteld zijn.

9. BETALING

1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
2. Geschiedt de levering in gedeelten dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
3. De betaling geschiedt vooraf door middel van overschrijving op onze bankrekening of bij levering door afhalen in onze winkel te Geleen.
4. Indien de afnemer niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1% per maand, onverminderd de ons verdertoekomende rechten inzake.
5. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de afnemer. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 45.00 euro een ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
6. Betaling dient plaats te vinden ten kantore van ons of op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland.
7. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.


10. FAILLISSEMENT ETC.

indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement surséance van betaling of onder curatelestelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door ons aangeleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van overeengekomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is de afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.
2. Zolang geen volledig betaling heeft plaats gehad en de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde goederen onverwijld terugvorderen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door ons zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niettegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.
3. Afnemer is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en ieder geval tegen risico's van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin desnoods aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen.


12. RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd om alle zaken die wij van de afnemer onder ons hebben, onder ons te houden totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaaardigen hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht van ons vallen aan onze macht, dan zijn wij gerechtvaardigd deze zaken op te eisen, alsware wij zelf eigenaar.


13. AANSPRAKELIJKHEID

1.In geval toerekenbare niet, niet - tijdige, niet- volledige of niet- goede aflevering, hoe ook, is aan onze plicht tot vergoeding aan de schade volledig voldaan door het geen de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven alsnog te leveren, c.q. te herstellen, c.q. te verbeteren een en ander naar onze keuze. Voor het geval dat niet meer mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen terugbetaling van de koopsom terugnemen.
2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot produkten - aansprakelijkheid.


14. VRIJWARING

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijkheid zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ontstegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk indien een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. ons bedingen.


15.NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer - , invoer of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.
In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardiging voor ontbinding.


16. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten op al onze produkten en op door ons vervaardigde en of ontworpen vormen en gereedschappen berusten bij ons, ook al zijn die op aanwijzing, tekening of opdracht gemaakt. Zulks tenzij de afnemer zeer uitdrukkelijk in individuele gevallen met ons overeenkomt dat hij terzake rechthebbende wordt of blijft.
2. De afnemer vrijwaart ons voor en stelt ons volledig schadeloos terzake van iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom tengevolge van gebruik door ons van door de afnemer ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen of andere gegevens of tengevolge van opslag of aflevering door ons van de mede volgens die gegevens vervaardigde goederen.


17. HOOFDELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is ieder deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien.


18. GESCHILLENREGELING

Bij alle geschillen, die volgens de wet beslecht worden door de kantonrechter, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomsten, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.


19. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.